ROZWAŻAĆ SERCEM. SPEŁNIAĆ CZYNEM.

Regulaminy

REGULAMIN  CZYTELNI


 1.     Z czytelni mogą korzystać uczniowie , nauczyciele i inni pracownicy szkoły.


2.     W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów biblioteki.


3.     W czytelni może przebywać jednorazowo 20 uczniów w godzinach pracy biblioteki bez konieczności wcześniejszego zapisywania i umawiania się.


4.     Korzystający z czytelni uczniowie obowiązani są każdorazowo wpisać się do „zeszytu odwiedzin czytelni”.


5.     Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na regałach, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.


 6.   Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi.


 7.   Kopiowanie materiałów dozwolone jest za zgodą bibliotekarza.

 

 

   REGULAMIN WYPOŻYCZALNI


 1.  Zbiory udostępniane są w roku szkolnym od 1 września do 20 czerwca w godzinach  wyszczególnionych  na drzwiach i na tablicach informacyjnych.


 2.  Czytelnik może wypożyczać książki  wyłącznie na swoje nazwisko po okazaniu identyfikatora lub legitymacji szkolnej.                                                                   

 3.  Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni,a za  zgodą bibliotekarza dodatkowe konieczne do realizacji zadań edukacyjnych.


 4.  Czytelnik może wypożyczać czasopisma wraz z dodatkami (płyty CD)na uzgodniony termin.


 5.  Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień może uzyskać prolongatę (przedłużenie), pod warunkiem , że uzgodni to z nauczycielem bibliotekarzem  przed upływem terminu jego zwrotu.


 6. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym  terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.


 7.  Czytelnik może prosić  o zarezerwowanie książki ( rezerwacja książek realizowana według kolejności zgłoszeń).


 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia.


 9. Zbiory audiowizualne  wypożyczane są nauczycielom do pracowni.

 

10. Uczniowie i pracownicy, którzy kończą naukę i pracę zobowiązani są do zwrotu dokumentów bibliotecznych.

 

11. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów ( nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach lub wyrywać kartek).

 

12. Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza z zachowaniem praw  autorskich.

 

 

 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ


1. Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać czytelnicy w godzinach pracy biblioteki bez konieczności wcześniejszego zapisywania i umawiania się.


 2. Dostęp do komputerów( Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.


3. Uczeń przed rozpoczęciem pracy z komputerem zobowiązany jest:

 v Okazać identyfikator lub legitymację szkolną,

 v Czytelnie wypełnić rubryki  w zeszycie rejestrującym pracę przy komputerze.


 4. Przy każdym stanowisku komputerowym może przebywać maksymalnie 2 osoby.                        

                                                   

5. Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.


 6. W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszt za naprawę sprzętu i instalację oprogramowania ponosi sprawca