ROZWAŻAĆ SERCEM. SPEŁNIAĆ CZYNEM.

Doradztwo Zawodowe

 

 

 

  

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

                       Poniedziałek              8.50 – 15.20
                        Wtorek                       8.00 – 15.10
                        Środa                        10.35 – 15.10
                        Czwartek                    8.55 – 15.10
                        Piątek                         9.40 – 15.10


ROK SZKOLNY 2015 / 2016

Spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

 

W kwietniu i w maju uczniowie klas trzecich przed dokonaniem wyboru szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami takich szkół. W tym roku szkolnym odbyły się spotkania z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach,  z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach, z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu, z Centrum Naukowo – Biznesowym Feniks w Radomiu, z Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Radomiu, z Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Radomiu oraz Liceum im. Stanisława Konarskiego w Radomiu. Ponadto doradca zawodowy kontaktował się z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu Radomia oraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku.

 

Podczas spotkań uczniowie zapoznawali się z ofertą szkół, mogli zadawać pytania dotyczące kierunków kształcenia, zajęć dodatkowych i innych projektów organizowanych w szkołach.

 

 

 Wyjazd do RADMOTU

 

W dniu 29 kwietnia grupa 22 uczniów naszego gimnazjum pojechała na wycieczkę do pobliskiej firmy Radmot, mieszczącej się  w Woli Gutowskiej.  Na początku uczniów przywitał właściciel firmy pan Jan Stańczyk, następnie podzieleni zostali na dwie grupy i zaczęli zwiedzać zakład. RADMOT to firma, której specjalnością są nowoczesne technologie obróbki metali CNC,  frezowanie CNC, toczenie CNC, gwintowanie i wiercenie. Jest to  jedno z najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw na rynku polskim działające w specyficznej branży jaką jest obróbka skrawaniem CNC. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działaniem takich maszyn oraz przekonania się o ich wysokiej komputeryzacji.

 

Poznali specyfikę zakładu, a także zwrócili uwagę na to, że praca przy obrabiarkach CNC nie jest zarezerwowana tylko dla mężczyzn.

 

Po zwiedzeniu zakładu w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie  z właścicielem panem Janem Stańczykiem, który zachęcał naszych uczniów do podjęcia nauki w tym kierunku  oraz odbywania praktyk  w Radmocie.

             


ROK SZKOLNY 2014 / 2015

Uczniowie gimnazjum stoją przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia, muszą podjąć decyzje związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, a w przyszłości wybrać kierunek studiów lub podjąć pracę. Aby właściwie wybrać, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, predyspozycjami, powinni przeanalizować swój potencjał, a także poznać sytuację na rynku pracy.

Dlatego  zachęcam do korzystania z przydatnych stron internetowych skierowanych do młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego.

http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator

http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcow/strefa-ucznia

http://dz.koweziu.edu.pl/index.php/gdzie-moge

 

Jak zaplanować swoją karierę.

Spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów

W dniu 11 czerwca 2015r. uczniowie naszej szkoły spotkali się z Dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku – Panią Danutą Durak, Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku – panią Agnieszką Gryzek oraz Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej – panią Bożeną Starzyńską. Spotkanie odbyło się w ramach doradztwa zawodowego. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem instytucji oraz poznali zawody związane z administracją, kulturą, sportem oraz poznali zawód bibliotekarza.  Przekonali się również, że praca dyrektora jest bardzo odpowiedzialna i piastując takie stanowisko trzeba wykazać się niezwykłą elokwencją, kreatywnością i umiejętnością zarządzania ludźmi oraz efektywnego  komunikowania się.

W dniu 16.06.2015r. odbyło się drugie spotkanie, na którym swoją obecnością zaszczycili nas Pani Magdalena Grzyb farmaceutka z Apteki Flos z Jedlińska oraz Pani Agnieszka Białkowska pracownik świetlicy w Mokrosęku.

Podczas tego spotkania uczniowie dowiedzieli się, gdzie po ukończeniu edukacji na kierunku farmacja mogą pracować. Okazuje się, że pracę można zdobyć nie tylko w aptece,  ale w szpitalu, w  różnych firmach farmaceutycznych, przy wyrabianiu leków, jako przedstawiciel medyczny, menedżer, czy dyrektor ds. sprzedaży.

Natomiast pani ze świetlicy opowiedziała jak organizuje czas wolny dzieciom, młodzieży i dorosłym w swojej placówce.

Bardzo dziękujemy Paniom, że mimo tylu obowiązków wyraziły chęć uczestniczenia w spotkaniu z młodzieżą.

 

 


Ważne terminy dla trzecioklasistów

 

  od 11 maja od godz. 1000do 22 maja do godz.1500  logowanie do szkół ponadgimnazjalnych

 

  od 19 czerwca od godz.1000do 23 czerwca do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli jeszcze tego nie dokonali z uzasadnionych przyczyn losowych

 

Sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących przeprowadza się:

 

- 28 maja o godz. 1200– do oddziałów z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania,

 

- 29 maja o godz. 1500– do oddziałów z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania,

 

- 1 czerwca o godz. 1500– do oddziałów z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania,

 

- 2 czerwca o godz. 1500– do oddziałów z językiem hiszpańskim jako     drugim językiem nauczania,

 

- 3 czerwca o godz. 1500– do oddziałów z językiem rosyjskim jako drugim językiem nauczania,

 

 

10 czerwca o godz. 1500  ostateczny termin ogłoszenia wyników    sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

 

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub dokonali w dniach 19 – 23 czerwca zmiany wyboru szkoły na szkołę z oddziałami, do których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych, mogą do niego przystąpić 24 czerwca o godz. 1300

25 czerwca o godz. 1500 upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

Terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów klasy   pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego:

 

a)    od 26 czerwca od godz.1100do 29 czerwca do godz. 1600kandydaci składają dokumenty do nie więcej niż trzech szkół (chyba, że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół), w tym: 

 

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,

 

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

 

- inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

Na każdej stronie kopii powinna być adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data,  pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły
w jednym mieście, kandydat składa jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

 

b)    od 30 czerwca od godz. 900do 2 lipca do godz. 1600szkolne komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę,

c)    do 2 lipca do godz. 1700 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

 

d)    od 3 lipca do 6 lipca kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 24 sierpnia w sekretariacie szkoły),

 

e)    7 lipca do godz. 1600szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona
i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację
o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

  

f)     jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia zgodnie art. 20 zd ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).


 


 

Spotkania trzecioklasistów z przedstawicielami

szkół ponadgimnazjalnych

 

W dniach od 04 do 15 maja 2015 roku w naszej szkole odbywały się spotkania uczniów klas trzecich z przedstawicielami  szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie mieli możliwość poznania oferty edukacyjnej,  uzyskania informacji o szkole, o zajęciach pozalekcyjnych oraz akcjach organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne.

 

Takie spotkania pomogły niejednemu uczniowi w podjęciu decyzji co do dalszej drogi kształcenia.

 

Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w tych spotkaniach.

 

 

 

                     
  

 

Spotkanie z absolwentką gimnazjum

W dniu 07 października 2014 roku - podczas zajęć grupowych z doradztwa zawodowego w klasie 3b -odbyło się spotkanie z absolwentką naszego gimnazjum - Klaudią Zielińską, która opowiedziała swoim młodszym koleżankom i kolegom o szkole do której obecnie uczęszcza – Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Klaudia jest uczennicą technikum o profilu policyjnym. Przybliżyła nam jak wyglądają zajęcia specjalistyczne na tym kierunku, opowiedziała o ważnych wydarzeniach dla uczniów klas pierwszych, takich jak: obóz adaptacyjny w Dźwinówku nad morzem, uroczyste ślubowanie klas pierwszych mundurowych  w Kielcach. Zaprezentowała również mundur policyjny oraz zachęcała młodzież do korzystania z oferty jej szkoły.

 

xx.jpg [300x169]


zz.jpg [300x169]